Tuyển sinh Đại học

Học viện Hành chính quốc gia sẽ không tuyển sinh đào tạo trình độ đại học từ năm 2018

Đứng trước yêu cầu cấp bách về công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính nhà nước sau khi thống nhất đất nước, ngày 26/9/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 91/1981/QĐ – HĐBT về việc thành lập Trường Hành chính Trung ương (tách từ trường Hành […]